رشد اقتصادی

اهمیت اقتصادی حمل و نقل

بخش حمل و نقل بخش مهمی از اقتصاد است که در توسعه و رفاه مردم تاثیر بسزایی دارد. زمانیکه سیستم های حمل و نقل فعال هستند با ارائه فرصت های اقتصادی و اجتماعی در رشد اقتصادی تاثیر می گذارند و زمانیکه این سیستم ها دچار نقص و کمبود هستند می توانند اثرات زیادی در کاهش و یا از دست دادن فرصت های اقتصادی داشته باشند.

 حمل و نقل همچنین حامل یک بار مهم اجتماعی و زیست محیطی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. از نظر کلی حمل و نقل اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد دارد. اثرات مستقیم زمانی اتفاق می افتد که بازارهای تجاری را قادر می سازد که در وقت و هزینه صرفه جویی کنند. و اثرات غیر مستقیم مربوط به رشد چند برابر اقتصادی است که در آن قیمت کالاها و خدمات کاهش می یابد و انواع آنها افزایش.

image

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667